Vanliga frågor om INUK | Delegationen för unga och nyanlända till arbete
Navigera

Kontakt

Du är här

 
 

 

Frågor och svar

 • Vad följs upp och vad är kommunernas roll?

  Vad är möjligt att följa upp i INUK?

  Syftet är att åstadkomma ett digitalt landsomfattande underlag för jämförelser av insatser för unga. Statistikuppföljningen sker månadsvis via maskinöverföring för att ge en kontinuerlig uppdaterad bild samt för att avlasta den manuella rapporteringen

   

  Varför är det viktigt att vår kommun ansluter sig till INUK?

  För att kunna åstadkomma ett digitalt landsomfattande underlag för jämförelser av insatser för unga är det viktigt att underlag kommer från alla landets kommuner. Verktyget skapar också förutsättningar för ett lärande eftersom det gör det möjligt för kommuner att göra jämförelser med andra.

   

  Finns det krav på att alla kommuner ska ansluta sig till INUK?

  Nej, det gör det inte. Men för att åstadkomma en bra nationell uppföljning så är det viktigt att alla kommuner är med. Det är anledningen till att Dua har gjort det möjligt att söka medel för att täcka de extra kostnader som kan tillkomma i samband med att en kommun ansluter sig.


  Vilken nytta kommer en kommun ha av att ansluta sig till verktyget? Vi behöver förstå värdet ställt mot kostnaden.

  Det är ett verktyg som kommuner kan använda för att följa upp statistik månadsvis i sin egen verksamhet. Det kommer även att vara möjligt för kommuner att jämföra statistik med andra kommuner och på så sätt skapa lärande.


  Var kan jag läsa om det nationella uppföljningsverktyget?

  Du kan läsa om det nationella uppföljningsverktyget som kallas för INUK på duas hemsida eller på arbetsförmedlingens hemsida. På SKRs hemsida finns också information.

  Vilken är länken till verktyget?

  inuk.arbetsformedlingen.se

 • Statsbidrag och kostnader

  Nu har vi fått stadsbidraget, vad är nästa steg?

  Nu ska ni kontakta er systemleverantör så kommer de att guida er rätt i arbetet. Bland annat kommer ni att behöva mappa benämningarna av era insatser så att de matchar de benämningar som används i statistikverktyget.

   

  Vår kommun har beviljats medel för att koppla upp oss mot INUK. Vi är osäkra på om vår lokala arbetsförmedling är klara för att koppla upp sig. Vad behöver vi göra för att komma igång?

  Ni behöver ta kontakt med er leverantör för att göra mappningen av er aktiviteter. Det ni behöver är ett avtal om informationssamverkan med arbetsförmedlingen centralt. Avtalet hittar ni på arbetsförmedlingens hemsida. När avtal finns på plats tillåts import av data från er kommun till databasen. Ni behöver inte synkronisera ert arbete med er lokala arbetsförmedling.

  Är det möjligt att ansöka om ytterligare medel- utöver de 100 000 kr - om en avser ansluta ytterligare ett system t ex kommunala aktivitetsansvaret (KAA)?

  Nej, 100 000 kr är det totala belopp en kommun kan erhålla.

   

  Får statsbidraget täcka supportkostnaden utöver integrering, om det inte överstiger 100 000 kr totalt?

  Ja

   

  Hur mycket kommer integreringen att kosta oss när vi ansluter oss till INUK?

  Kostnaden varierar beroende på vilken leverantör kommunen använder. Erfarenheten är att stadsbidraget på 100 000 kr täcker de kostnader en kommun har för anslutningen.

 • Avtal

  Det framgår att en ska skriva under ett avtal om personuppgifter med Arbetsförmedlingen. Var hittar jag avtalet?

  Avtalet finns på Arbetsförmedlingens hemsida.

   

  När avtalet upphör, kommer systemet då dras tillbaka?

  Arbetsförmedlingen förvaltar systemstödet för INUK och det kommer att finnas framgent. Avtalet har inget avslutningsdatum utan det framgår i avtalet hur det kan avslutas – på en parts begäran

 • Verktyget

  Hur får jag tag i uppgifterna från databasen?

  Här är länken till verktyget: inuk.arbetsformedlingen.se

  Hur ofta uppdateras data?

  Data uppdateras en gång i månaden, 4 dagar in i ”nya” månaden. All data som skickats in under föregående månad kommer då att visas. I början kommer inte alla aktiviteter att synas utan systemet (databasen) måste komma ikapp.

  Jag kommer ingenstans när jag klickar på url:erna....

  Nej, urlerna för inlämning av data är inte klickbara, de går till en REST-tjänst som ligger på ett API.

  Vi har skickat in data som inte syns.

  Data visas först efter nästkommande månads 4 arbetsdag. Skickar ni in data i början retroaktivt kommer denna data inte med. Systemet visar inte retroaktiva ändringar – i så fall skulle ändringar i befintlig statistik förekomma och det vill vi undvika.

  Vi har inget slutdatum på våra aktiviteter, kan vi skicka in dem ändå?

  Nej, slutdatum är obligatoriskt för att vi skall veta hur länge vi skall visa upp en aktivitet.

  Den externa länken – inuk.arbetsformedlingen.se - till statistikrapporterna fungerar inte.

  Sitter du på Arbetsförmedlingens nät skall du använda den interna länken – inukext.arbetsformedlingen.se. Annars kontakta informationssamverkan@arbetsformedlingen.se

 • Verksamhetssystemet och leverantörer

  Vilka leverantörer levererar till uppföljningsverktyget idag?

  Idag levererar följande leverantörer:

  ·        2bra

  ·        CGI

  ·        Ilab

  ·        Invid

  ·        IST

  ·        Italics

  ·        Tieto  

  ·        Yonglogic

   

  Vi har ett verksamhetssystem som inte är med på listan. Vad gör vi?

  Ni behöver kontakta SKR och berätta vilken systemleverantör ni har, därefter kommer SKR att kontakta leverantören för att informera om verktyget och vad som krävs av leverantören. Därefter kan ni tillsammans med leverantören påbörja arbetet med att mappa aktiviteter.

 • Utökad målgrupp

  När är det aktuellt att utöka målgruppen för INUK till att gälla även nyanlända?

  Det är vår avsikt är att utöka målgruppen. För att göra det måste vi först undersöka om väsentlig information finns tillgänglig, komplettera tekniken, kategorisera insatser mm. Detta arbetet är i just nu i uppstartsfas.

Kontakta oss avseende Vanliga frågor om INUK