Frågor och svar

 • Bidrag kan sökas för att genomföra ett utvecklingsarbete med resultat som kan implementeras i reguljär verksamhet och som stärker samarbetet inom en kommuns olika verksamheter och mellan kommuner med gemensam överenskommelse med Arbetsförmedlingen. Det handlar om att utveckla processer och samordnande funktioner för samverkan om de individer som står längst från arbetsmarknaden och om arbetsgivares möjligheter att få sina kompetensbehov tillgodosedda genom medverkan i rustningen av individerna.

  Statsbidraget ska användas till kostnader som uppstår i utvecklingsarbetet exempelvis för personal, resor och administration.

  Beviljade medel får inte användas för att utföra uppgifter som kommunen enligt lag eller förordning är skyldig att utföra. Statsbidraget kan inte heller användas för fortbildning av personal, individersättning eller framtagning och genomförande av utbildning och insatser riktade till arbetssökande.

 • Delegationen har i uppdrag att fördela statsbidrag till kommuner för att främja samverkan. Dua förfogar under 2021 över 25 mnkr i statsbidrag. Två utlysningar har redan genomförts omfattande sammanlagt ca 19 miljoner.

 • Nej, utlysningen riktar sig endast till de kommuner som har tecknat en gemensam överenskommelse i kluster av tre kommuner eller fler med Arbetsförmedlingen.

 • Klustret ska ha en gemensam lokal överenskommelse som inte har löpt ut. Överenskommelsen ska beskriva organiseringen av samverkan, arbetsprocesserna kring individerna, gemensamma mål utifrån en analys av och samsyn på målgruppens och arbetsgivarnas kompetensbehov inkl. lokala jobbspår.

  Om inte överenskommelsen finns publicerad på dua.se eller det finns en uppdaterad version, kan den med fördel skickas till info@dua.se.

 • Att det är en tydlig koppling mellan det utvecklingsarbete och den verksamhet som planeras och de mål man vill uppnå. Resultatet av utvecklingsarbetet ska kunna implementeras i den egna verksamheten.

 • Det behöver tydligt framgå i ansökan att de delar som är berörda inom kommunerna är involverade och står bakom utvecklingsarbetet som ska bedrivas. Dua bedömer att graden av förankring har betydelse för förutsättningarna att lyckas. Därför ser Dua gärna att utvecklingsarbetet är väl förankrat i organisationerna, med berörda företrädare från den lokala politiken och även på Arbetsförmedlingen. Det är också viktigt att alla kommuner med gemensam överenskommelse medverkar aktivt i utvecklingsarbetet och tar gemensamt ansvar för utvecklingsarbetet.

 • Ansökan och utvecklingsarbetet som planeras ska vara förankrat med myndigheten då det syftar till att utveckla och förbättra samarbetet inom och mellan kommuner i samverkan med Arbetsförmedlingen.

 • Medel som har mottagits men ej använts för det ändamål som bidraget avser, ska betalas tillbaka.

Kontakta oss avseende statsbidraget