Frågor och svar

  • Denna utlysning avser att stimulera erfarenhetsutbyte och lärande, som ett led i utarbetandet eller genomförandet av en lokal överenskommelse om samverkan. Aktiviteter bör därför involvera andra aktörer än den eller de kommuner som tillsammans med Arbetsförmedlingen avser att utarbeta, eller redan har utarbetat, en gemensam lokal överenskommelse. Sådana andra aktörer kan till exempel vara andra/ytterligare kommuner, civilsamhällesorganisationer, arbetsgivar-/arbetstagarorganisationer, branschorganisationer, regionala aktörer m.fl.. Statsbidrag får inte användas för att finansiera deltagande vid konferenser eller för verksamhet som en kommun tidigare beviljats finansiering av Dua för (t.ex. inom ramen för utlysning 2019:1, för att förnya en lokal överenskommelse) eller för att utföra uppgifter som kommunen enligt lag eller förordning är skyldig att utföra (se SFS 2015:502)

     

  • Statsbidrag beviljas inte för insatser för arbetssökande individer. Detta följer av att Dua från början har tolkat sitt uppdrag att främja samverkan som inriktat på att främja tillkomsten och utvecklingen av hållbara strukturer för samverkan. Konkreta insatser för berörda individer har förutsatts ske med ordinarie resurser inom Arbetsförmedlingen och kommuner.

Kontakta oss avseende denna utlysning