Navigera

Kontakt

Du är här

foto: Johnér
 
1 Utlysning 2 Formulär 3 Förhandsgranska 4 Skicka in
Dua har i uppdrag att fördela statsbidrag till kommuner. Uppdraget regleras i förordning (2015:502) om viss samverkan om unga och nyanlända. Denna utlysning avser överenskommelser om fördjupad samverkan i syfte att effektivisera nyanländas etablering i arbetslivet enligt av Dua presenterad modell.
 

Vem kan ansöka?​

Bidraget kan sökas av kommuner som har för avsikt att ingå en överenskommelse med Arbetsförmedlingen om fördjupad samverkan i syfte att effektivisera nyanländas etablering i arbetslivet, enligt den av Dua presenterade modellen.

Varje kommun ansöker om medel separat. Det är emellertid möjligt – och uppmuntras av Dua – att kommuner går samman och tecknar en gemensam överenskommelse med Arbetsförmedlingen, inklusive modell.

Ansökan om medel ska vara utarbetad i samverkan med det lokala arbetsförmedlingskontoret. 

För vad kan bidrag sökas?

Bidrag kan sökas för utarbetandet av en överenskommelse om fördjupad samverkan enligt av Dua presenterad modell. Om medel kvarstår efter detta kan dessa användas för att starta verksamheten. 

Hur mycket kan en kommun beviljas?

Det belopp som en kommun maximalt kan beviljas är beroende av omfattningen på kommunens mottagande av nyanlända i åldrarna 18-64. Av tabellen nedan framgår detta samband närmare. Beloppen har satts i förhållande till Migrationsverkets statistik för antalet mottagna nyanlända per kommun under 2016 och första kvartalet 2017. I sökfunktionen till höger kan du se maxbelopp som din kommun kan söka.

Antal kommunmottagna (18-64 år)

Maxbelopp som beviljas

0-99 personer

150 000 kronor 

100-299 personer

200 000 kronor 

300-499 personer

300 000 kronor 

500-1000 personer

350 000 kronor

Över 1000 personer

400 000 kronor 

 

Inkomna ansökningar om medel kommer att behandlas i den ordning de inkommer och så länge medel finns tillgängliga. 

När måste ansökan senast lämnas in?

En ansökan om medel ska ha inkommit till Dua senast den 30 september 2017. Ansökningarna kommer att behandlas löpande och delegationens målsättning är att beslut ska kunna fattas inom fyra veckor från det datum ansökan inkommit. Duas beslut kan inte överklagas. 

Ansökan sker via ett formulär på Duas hemsida, se länk nedan..

Övrig information

Den kommun som beviljas medel ska, utifrån ändamålet för utlysningen, senast den 31 december 2017 till Dua redovisa överenskommelsen med Arbetsförmedlingen om fördjupad samverkan, inklusive en beskrivning av den modell som parterna avser arbeta utifrån. 

Beviljade medel kan användas t.o.m. den 30 juni 2018 och en redovisning av hur förbrukade medel använts ska lämnas till Dua senast samma datum. Närmare information om vad som gäller för redovisningen av beviljade medel anges i det beslutsmeddelande som kommunen får i samband med delegationens beslut.